درس 1 آنچه که در درس اول یاد میگیرید: تمرین صفحه 19

درس 2 آنچه که در درس دوم یاد میگیرید: صفحه 25 تمرین 3

درس 3 آنچه که در درس سوم یاد میگیرید: صفحه 20 تمرین 3

درس4 آنچه که در درس چهارم یاد میگیرید: صفحه 21 تمرین 3

درس 5 آنچه که در درس پنجم یاد میگیرید: صفحه 22 تمرین 1