درس 1 آنچه که در درس اول یاد میگیرید: خط اول کتاب

درس 2 آنچه که در درس دوم یاد میگیرید: خط 3 صفحه 7

درس 3 آنچه که در درس سوم یاد میگیرید: خط اول صفحه 8

درس 4 آنچه که در درس چهارم یاد میگیرید: صفحه 9 نت سفید نقطه دار

درس 5 آنچه که در درس پنجم یاد میگرید: صفحه 10 دینگ دانگ

درس 6 آنچه که در درس ششم یاد میگرید: صفحه 12

درس 7 آنچه که در درس هفتم یاد میگرید: صفحه 13

درس 8 آنچه که در درس هشتم یاد میگرید: صفحه 15

درس 9 آنچه که در درس نهم یاد میگرید: صفحه 18

درس 10 آنچه که در درس دهم یاد میگرید: صفحه 20

درس 11 آنچه که در درس یازدهم یاد میگرید: صفحه 21

درس 12 آنچه که در درس دوازدهم یاد میگرید: صفحه 22

درس 13 آنچه که در درس سیزدهم یاد میگرید: صفحه 23

درس 14 آنچه که در درس چهاردهم یاد میگرید: صفحه 25

 بزودی…